UKONČENIE SEZÓNY
Záhradka sa momentálne zatvára a pozemok sa vracia späť obci.

Obci touto cestou ďakujeme za možnosť realizácie detí a ich rodín na pozemku obce.

Komunitná záhradka

 
Novou aktivitou nášho klubu je vytvorenie a prevádzka komunitnej záhradky v HAMULIAKOVE. 
 
Dobrovoľníkov a darcov potrebných pre vybudovanie komunitnej záhrady hľadáme aj prostredníctvom verejného portálu ĽudiaĽuďom.sk.

 
Komunitnú záhradu si vybudujeme všetci spoločne. Každý dobrovoľník priloží ruku k dielu. Cieľom tejto exteriérovej aktivity je spojiť susedskú komunitu ľudí z našej obce, pri spoločnej pravidelnej aktivite a zároveň podporovať vzťah k environmentalistike.
Každý, kto bude mať záujem o pestovanie v komunitnej záhrade, dostane pridelenú časť hriadky, do ktorej si vysadí plodiny podľa svojho uváženia a bude sa o svoj "kúsok zeme" starať. Tento projekt je určený deťom a ich rodičom, ktorí by mali záujem tráviť vzájomný čas vonku so svojou rodinou a priateľmi pri nevšednej činnosti. Spoločná záhrada je vybudovaná v spolupráci so Základnou školou a Materskou škôlkou v Hamuliakove. ZŠ, MŠ aj Hami klub majú pridelený rovnaký podiel záhradky. Pestovanie v záhradke školy a škôlky bude prebiehať počas vyučovacieho procesu (info poskytnú pedagógovia).
KDE: na verejnom priestranstve za budovou telocvične (za Kultúrnym domom), medzi Materskou škôlkou a Základnou školou.
 
Čo nás čaká:
1. krok - spoločne si pridelený priestor vyčistíme a pripravíme na vybudovanie komunitnej záhrady (vyčistenie, obrobenie pôdy, prípadné ohradenie priestoru záhrady)
2. krok - vybudovanie hriadok a ich rozčlenenie
3. krok - vybudovanie kompostoviska a osadenie nádoby na zber dažďovej vody
4. krok - skultúrnenie prostredia (napr. osadenie lavičky či hojdačky na relax, zasadenie okrasných kvetov, osadenie okrasných doplnkov, namaľovanie plota, vybudovanie ohniska na spoločné opekačky a pod.)
5. krok - samotná výsadba plodín (zelenina, ovocie, bylinky) a starostlivosť o ne, ktorú už realizuje každý individuálne.
 
Ako nám môžete pomôcť:
Budeme radi, ak každý kto má možnosť, prispeje materiálom a pomôckami potrebnými na záhradkárčenie. Určite tiež pomôže každá ruka pri vytváraní a budovaní samotného priestoru komunitnej záhrady.
Čo môžete darovať: drevené laty (na vybudovanie záhonov), pletivo na oplotenie, zeminu, špagátiky (na označovanie hriadok), nádobu (napr. plechový sud) na zber dažďovej vody a pod.
 
Pravidlá komunitnej záhrady:
- v priestore vyčlenenom pre komunitnú záhradu je potrebné dodržiavať základné pravidlá slušného a susedského správania
- treba dbať na to, aby nikto neničil záhon, ktorý mu nebol pridelený
- nikto nie je oprávnený zberať úrodu z cudzej hriadky bez súhlasu jej pestovateľa
- verejný vodovod, ktorý bude k dispozícii, je nutné využívať šetrne a s ohľadom na ekonomické náklady (vodu púšťať len nevyhnutne na polievanie a nezabúdať zatvárať vodovodný kohútik, aby sa zabránilo zbytočnému plytvaniu)
- k dispozícii bude nádoba na zber dažďovej vody, ktorú budú môcť pestovatelia používať na zalievanie (do vody sa v prípade dostupnosti bude pridávať žihľava, ktorá zabezpečí vo vode prirodzené živiny pre rastliny)
- organický odpad, ktorý vznikne v priestore záhrady, sa bude skladovať na kompostovisku (nami vyrobený kompost budeme môcť následne v ďalšej sezóne využiť na vyživenie pôdy)

- je zakázané hádzať do kompostoviska iný ako organický odpad z komunitnej záhradky

- v priestore komunitnej záhrady bude nádoba na komunálny odpad (smeti patria do koša)
- v spoločnej záhrade je zakázané ošetrovať pestované plodiny chemickými prípravkami
- priestor komunitnej záhrady je určený hlavne deťom, a z toho dôvodu je v nej zakázaný voľný pohyb psov, fajčenie, požívanie alkoholických a iných omamných látok

- v priestore komunitnej záhrady je nevyhnutné dodržiavať základné bezpečnostné pravidlá pre ochranu života, zdravia ako aj majetku.

 
Budeme sa snažiť zabezpečiť aj monitorovanie priestoru pre zamedzenie prípadného vandalizmu a možných krádeží.
 
V prípade záujmu o zapojenie sa do projektu, nás prosím kontaktujte mailom alebo prostredníctvom registračného formulára nižšie.
 
Tešíme sa na Vás a na spoločne strávené chvíle.